Podmínky inzerce na serveru Inzertmanie.cz

Inzertní stránky www.inzertmanie.cz jsou provozovány fyzickou osobou - Rudolf Hrušovský, (IČ 88614506) dále jen Provozovatel.

Pojmy:

Provozovatel

fyzická osoba poskytující služby inzertní stránky www.inzertmanie.cz

Uživatel

fyzická nebo právnická osoba, která využívá služby inzertní stránky www.inzertmanie.cz

Podmínkou pro využití služeb inzertní stránky je souhlas Uživatele s těmito Podmínkami a pravidly inzerce.

Všechny základní služby inzertní stránky jsou poskytovány bezplatně. Výjimku tvoří dobrovolné, doplňkové zpoplatněné služby nebo nadstandardní služby (např. TOP inzerát, reklama).

 

Inzertní stránka umožňuje bezplatnou soukromou i komerční inzerci, inzeráty musí být v českém nebo slovenském jazyce a zařazené do příslušné kategorie nebo podkategorie.

 

Podmínkou zveřejnění inzerátu nebo aktivace registrace nebo jiné služby na inzertní stránce je registrace uživatele spočívající v zadání jména a emailové adresy. Provozovatel je jen zprostředkovatel mezi kupujícím a prodávajícím, nepřebírá žádné záruky za původ, kvalitu, dodání, odebrání, zaplacení a použitelnost nabízených předmětů nebo služeb uživatelů.

 

Provozovatel neodpovídá za obsah a pravdivost inzerátů nebo jiných služeb Uživatelů. Za všechny informace, údaje, text, fotografie, grafiku, loga atd.. odpovídá Uživatel, od kterého pocházejí.

 

Uživatel se zavazuje dodržovat právní normy České republiky při používání služeb inzertní stránky. V případě porušení právních norem, má Provozovatel právo poskytnout všechny dostupné informace o uživateli oprávněným orgánům.

 

Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití údajů zveřejněných v inzerátu nebo jiné službě třetími stranami.

 

Provozovatel neručí za nepřetržitou funkčnost inzertní stránky, její bezchybnou činnost a zajištění.

 

Provozovatel má právo odstavit inzertní stránku bez jakéhokoliv upozornění a uvedení důvodu.

 

Provozovatel nenese odpovědnost za případné zneužití služeb inzertní stránky Uživateli či třetími osobami.

 

Provozovatel nenese odpovědnost za škody, které by Uživatelům nebo třetím osobám vznikly s využíváním služeb inzertní stránky.

 

Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která by mohla být uživateli způsobena v souvislosti s používáním služeb inzertní stránky, jakož i způsobených její nefunkčností, chybovostí, nezabezpečením, činností Uživatelů či z jiných důvodů.

 

Uživatel si je vědom, že užívá inzertní stránku na vlastní nebezpečí. Na inzertní stránce nejsou shromažďována žádná data osobní povahy, tak jak jsou definovány v zákoně č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Jediným povinným údajem je pouze e-mailová adresa Uživatele a jméno (přezdívka).

 

V případě nakládání s osobními údaji Uživatele (například při zpoplatněných službách) se postupuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, tyto údaje nebudou poskytnuty třetím stranám.

 

Uživatel bere na vědomí, že na inzertní stránce je zobrazována reklama třetích stran, tyto reklamní společnosti mohou využívat informace o vašich návštěvách s cílem poskytovat efektivnější reklamu, kontaktní informace uvedené v inzerátu nebo jiné službě mohou sbírat automatizované vyhledávací roboty.

 

Provozovatel si vyhrazuje právo smazat jakýkoliv inzerát, který není vzhledem ke svému obsahu zařazený v příslušné kategorii nebo podkategorii, nebo porušuje tyto Podmínky a pravidla inzerce, také pokud je v rozporu s platnými zákony České republiky nebo dobrými mravy, nebo pokud to Provozovatel uzná za vhodné aniž by to oznámil uživateli.

 

Provozovatel je oprávněn zrušit jakoukoliv službu inzertní stránky bez uvedení důvodu nebo bez toho, aby to oznámil uživateli.

 

Uživatel souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat uživateli maximálně tři informační a reklamní e-maily za měsíc.

 

Provozovatel si vyhrazuje právo je využít při vytváření statistik o Uživatelích jako celku a při cílení reklamních kampaní třetích stran.

 

Ceny zpoplatněných služeb jsou zveřejněny na inzertní stránce. Zpoplatněné služby hradí Uživatel poukázáním platby na bankovní účet Provozovatele, případně jinou platební metodou zvolenou uživatelem (Premium SMS, elektronická peněženka apod).

 

Objednaná zpoplatněná služba bude zveřejněna na inzertní stránce po identifikování odesílatele platby a připsání platby na bankovní účet Provozovatele.

 

Uživatel využívající zpoplatněnou službu je povinen zaslat své identifikační údaje potřebné pro vyhotovení faktury za objednané služby.

 

Uživatel nemá právo požadovat od Provozovatele vrácení (poměrné části) platby, pokud dojde ke zrušení zpoplatněné služby ze strany uživatele dříve, než uplyne sjednaná doba, nebo byl inzerát nebo jiná služba odstraněna z důvodu porušení Podmínek a pravidel inzerce.

 

V případě vzniku nákladů se zpracováním platby bankou, má Provozovatel právo zúčtovat tyto náklady v příslušné výši v poskytnuté službě.

 

Inzeráty je třeba přidávat do příslušné kategorie a podkategorie, což nevylučuje přidání podobného inzerátu do více kategorií a podkategorií vzhledem k obsahu inzerátu.

 

Bezplatný inzerát se zobrazuje na inzertní stránce během doby stanovené Provozovatelem (aktuálně 60 dní), pokud Uživatel neprovede jinou operaci (smazání, úprava, aktualizace inzerátu).

 

Inzerát nebo jinou službu může Uživatel kdykoli smazat nebo aktualizovat prostřednictvím hesla nebo nástrojů získaných při aktivaci inzerátu nebo registrace nebo jiné služby.

 

Zpoplatněné služby jsou zveřejněny na inzertní stránce během doby, za kterou byly uhrazeny, pokud je Uživatel nezruší dříve.

 

Je zakázáno: - Přidávat inzeráty v jiném než českém nebo slovenském jazyce - Psát text inzerátu, nebo jeho nadpis (převážně) velkými písmeny - Nepřiměřeně používat před textem nebo v textu inzerátu různé znaky (hvězdičky, vykřičníky, ...), symboly, mezery apod.. - Přidávat inzeráty z e-mailové adresy, která má nastavenou automatickou odpověď - Inzerovat v nadpisu inzerátu URL adresu - Vkládat jakékoliv URL odkazy do tagů/štítků - Přidávat na inzertní stránku fotografie nebo jiný materiál, ke kterým nemáte autorská práva resp. souhlas autora.

 

Jsou zakázány inzeráty: - V rozporu s právními normami České republiky a v rozporu s dobrými mravy - Poškozující třetí stranu - Vyzývající na klikání reklam a na registraci za takovým účelem - Se sexuálním a erotickým obsahem, nabízející erotické zboží, práce a služby, livechat, práce společnice, tanečnice, hostesky, escort (povoleno v kategorii tomu určené) - Bez obsahu, tzv.. nic neříkající inzeráty. Také je zakázána tzv. duplicitní inzerce, což znamená inzeráty stejného znění v různých kategoriích. V případě, že Uživatel poruší jakékoliv ustanovení z Podmínek a pravidel inzerce, bude jeho účet na inzertní stránce www.inzertmanie.cz zablokován. Tyto Podmínky a pravidla inzerce nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.

 

Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky a pravidla změnit.

 

Detail inzerátu - vršek: